GEAR4MUSIC OBCHODNÉ PODMIENKY

Aktualizované 6. októbra 2020

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Naše úplné zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie si môžete pozrieť tu

SŤAŽNOSTI ZÁKAZNÍKOV

V prípade, že zákazník potrebuje podať sťažnosť, mal by najskôr zavolať alebo poslať e-mail na adresu customerservices@gear4music.com alebo použiť online formulár na našej kontaktnej stránke Gear4music.com. V mnohých prípadoch sťažnosť najlepšie vyrieši konkrétna osoba zodpovedná za daný problém. Ak sa sťažnosť dostane priamo k tejto osobe, bude schopná ju rýchlo vyriešiť a urobí tak vždy, keď to bude možné a vhodné.

Bez ohľadu na to, či bola sťažnosť vyriešená, informácie o sťažnosti sa do jedného týždňa odošlú manažérovi zákazníckeho servisu. Po prijatí sťažnosti manažér zákazníckeho servisu zaznamená túto skutočnosť do denníka sťažností. V prípade, že to ešte nebolo vyriešené, delegujú vhodnú osobu na vyšetrovanie a na prijatie vhodných opatrení. Ak sa sťažnosť týka konkrétnej osoby, mala by byť o tom informovaná a mala by jej byť poskytnutá spravodlivá príležitosť na odpoveď. Sťažnosť by mala byť uznaná osobou, ktorá vybavuje sťažnosť do 3 pracovných dní.

V potvrdení by malo byť uvedené, kto sa sťažnosťou zaoberá a kedy sťažujúca sa osoba môže očakávať odpoveď. V ideálnom prípade by sťažovatelia mali dostať konečnú odpoveď do 2 týždňov. Ak to nie je možné, pretože napríklad vyšetrovanie ešte nebolo úplne ukončené, mala by byť odoslaná správa o pokroku s uvedením, kedy bude poskytnutá úplná odpoveď. Či už je sťažnosť opodstatnená alebo nie, v odpovedi sťažovateľovi by mal byť opísaný postup, ktorý sa podnikol na prešetrenie sťažnosti, závery vyšetrovania a všetky kroky podniknuté na základe sťažnosti. Ak sa sťažovateľ domnieva, že problém nebol v prvej fáze uspokojivo vyriešený, môže požiadať o preskúmanie sťažnosti na úrovni Správnej rady. V tejto fáze bude sťažnosť postúpená predstavenstvu spoločnosti. Žiadosť o preskúmanie na úrovni Správnej rady by sa mala potvrdiť do jedného týždňa od prijatia. V potvrdení by malo byť uvedené, kto sa prípadom bude zaoberať a kedy sťažovateľ môže očakávať odpoveď.

Európska komisia založila platformu pre online riešenie sporov (Consumer Online Dispute Resolution - ODR), ktorá zákazníkom umožňuje podať sťažnosť na produkt či službu zakúpenú online od obchodníka registrovaného v inom členskom štáte EU prostredníctvom online formulára. Viac sa o tejto platforme dozviete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

OBCHODNÉ PODMIENKY

Žiadne vyhlásenie alebo podmienky predaja uvedené v našich Obchodných podmienkach neovplyvňujú ani neobmedzujú vaše zákonné práva, ako sú definované v smernici EÚ o právach spotrebiteľov alebo v nariadeniach o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013.

Všetky objednávky tovaru prijaté spoločnosťou Gear4music Limited (predajca) sa prijímajú za nasledujúcich podmienok, ktoré sú súčasťou a určujú charakter kúpnej zmluvy. Prevzatie tovaru zákazníkom sa považuje zároveň za prijatie týchto podmienok predaja, pokiaľ zákazník písomne neoznámi inak predajcovi do 15 dní od prijatia tohto listu alebo dodávky tovaru. Akákoľvek podmienka, o ktorej včlenenie do zmluvy usiluje zákazník, ktorá je v rozpore s týmito podmienkami alebo ich rozširuje, nebude prijatá. Žiadny agent alebo zástupca predajcu nemá oprávnenie meniť tieto podmienky.

Obsah tejto zmluvy uschovávame a podrobnosti o vašej objednávke, ako aj naše všeobecné podmienky vám pošleme e-mailom. Obchodné podmienky nájdete vždy na tomto mieste. Podrobnosti o vašich nedávnych objednávkach nájdete po prihlásení vo vašom zákazníckom účte.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V prípade objednávok zadaných pomocou kreditných alebo debetných kariet nebude platobná karta zúčtovaná, kým sa objednávka skutočne neodošle, s výnimkou kompletných počítačových systémov alebo balíkov nakonfigurovaných podľa požiadaviek zákazníka. V takom prípade sa debetné karty zúčtujú okamžite po vytvorení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať platbu kreditnou alebo debetnou kartou. Šeky sa musia preveriť pred dodaním tovaru, čo trvá 7-10 dní, preto sa odporúča primárne priamy bankový prevod, ak platba kartou nie je z nejakého dôvodu možná alebo akceptovaná. Predajca prijíma objednávky za 30-dňových úverových podmienok iba od uznávaných vzdelávacích inštitúcií a vládnych orgánov. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia a predávajúci si vyhradzuje právo neodovzdať tovar, až kým nedostane pripísané všetky prostriedky.

DORUČENIE OBJEDNÁVOK

Predajca nie je viazaný kúpnou zmluvou, až kým zákazník nedostane tovar. Ako je uvedené na stránke produktu, dátumy dodania platia iba ako odhad - predajca vynaloží maximálne úsilie, aby dodržal dátum doručenia, ktorý je uvedený. Mnoho výrobkov má na sklade priamo predajca, ale v niektorých prípadoch je uvedený dátum odhadom času, ktorý bude potrebný na objednanie položky od výrobcu a jej doručenie zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo rozdeľovať objednávky na viac častí, ale za doručenie objednávky si nebude nikdy účtovať viac, ako je celková dodacia cena za objednávku.

TOVAR POŠKODENÝ PRI DORUČOVANÍ

 1. Akýkoľvek tovar prijatý zákazníkom, ktorý utrpel poškodenie pri preprave, musí byť nahlásený predajcovi čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Dodávateľ vyzdvihne poškodený tovar od zákazníka a dodá mu náhradný tovar čo najrýchlejšie na svoje vlastné náklady.
 3. Predávajúci preberá zodpovednosť za stav tovaru až do doby, kým nebude dodaný zákazníkovi, takže akékoľvek poškodenie alebo rozbitie spôsobené počas prepravy je na zodpovednosti dodávateľa, avšak ak sa niečo stane po tom, čo bol tovar dodaný zákazníkovi, na ním určené bezpečné miesto alebo do rúk ním povereného suseda, je za škodu zodpovedný zákazník a predávajúci nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za tieto škody.
 4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za tovar poškodený pri preprave, ak zákazník nahlási škodu viac ako 14 dní po prevzatí tovaru.
 5. Dodávateľ uhradí primerané náklady na vrátenie tovaru, ak je zákazník schopný poskytnúť nezávislý dôkaz o tom, že škoda bola spôsobená predajcom alebo jeho povereným kuriérom.
 6. Ak sa vrátený tovar počas prepravy od Zákazníka k Dodávateľovi poškodí aj napriek jeho vhodnému a zabezpečenému baleniu, zodpovednosť preberá predajca, len ak jeho vyzdvihnutie a dodávka boli zabezpečené predajcom.
 7. Ak sa zákazník dohodol na zaslaní veci späť predajcovi na svoje vlastné náklady, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť a zákazník sa musí so žiadosťou o náhradu škôd či refundáciu obrátiť na svoju kuriérsku spoločnosť alebo si uplatniť ním zvolené poistenie dopravy.

DODÁVKA NESPRÁVNEJ POLOŽKY

 1. Akýkoľvek tovar prijatý zákazníkom, ktorý zákazník považuje za nesprávne dodaný tovar, musí byť predávajúcemu oznámený čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prijatia tovaru.
 2. Dodávateľ vyzdvihne nesprávny tovar od zákazníka a dodá náhradný tovar čo najrýchlejšie na svoje vlastné náklady.
 3. Zákazník je zodpovedný za vrátenie nesprávnej položky alebo akejkoľvek položky, ktorá bola náhodne doručená zákazníkovi predajcom bez objednávky alebo platby.
 4. Ak zákazník takýto tovar nevráti, predajca mu naúčtuje jeho plnú cenu.

SPÄŤVZATIE ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Zákazník má právo stornovať objednávku na tovar zakúpený na webovej stránke Predávajúceho telefonicky či e-mailom, a to najneskôr do 30 dní od doručenia. V prípade akéhokoľvek zrušenia objednávky v rámci Zákazníkovych štatútárnych práv alebo na základe garancie vrátenia peňazí Predávajúceho je Zákazníkovou povinnosťou doručiť vracané položky Predávajúcemu na svoje vlastné náklady.
 2. Objednávky je možné stornovať listom, e-mailom alebo telefonicky.
 3. Zásielky musia byť vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy zákazník oznámil storno dodávateľovi.
 4. Pre objednávky produktov, ktoré už nemôžu byť po dodaní zrušené, existujú nasledujúce pravidlá:
  • Softvér, CD a DVD, ktoré sa použili, nie sú zapečatené a/alebo už boli registrované u výrobcu na meno zákazníka;
  • Predmety, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s nosom, ušami alebo ústami, napríklad in-ear monitory alebo náustky dychových nástrojov, ktoré sa normálne predávajú v zapečatenom obale a nedajú sa z hygienických príčin testovať;
  • Položky, ktoré boli po dodaní neoddeliteľne spojené/nainštalované s inými položkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom upravené.
 5. Zákazníkovi sa odporúča ihneď po doručení tovar opatrne rozbaliť, bezpečne si všetky obalové materiály odložiť, preskúmať samotný produkt a v prípade, že si ho nechce ponechať, vložiť ho späť do obalov pre bezpečné doručenie späť k Predajcovi.
 6. Predajca môže zrušiť akúkoľvek objednávku zadanú zákazníkom až do jej doručenia, ak predajca už nie je schopný dodať tento tovar, došlo k významnej zmene ceny tovaru alebo ak má podozrenie, že transakcia je podvodná. Ak predajca zruší objednávku, všetky peniaze zaplatené zákazníkom mu budú vrátené v plnej výške do 10 dní.

VRÁTENIE TOVARU ZÁKAZNÍKOM:

 1. Výrobky môžu byť vrátené za plnú refundáciu do 30 dní od dodania.
 2. Ak zákazník informuje o vrátení tovaru predajcu do 30 dní od jeho doručenia, vráti mu predajca aj štandardné náklady na doručenie.
 3. V prípade akéhokoľvek zrušenia objednávky v rámci Zákazníkovych štatutárnych práv alebo na základe garancie vrátenia peňazí Predávajúceho je Zákazníkovou povinnosťou doručiť vracané položky Predávajúcemu na svoje vlastné náklady. Za žiadosti o vyzdvihnutie tovrau zo zrušenej objednávky kuriérom bude zákazníkovi účtovaný poplatok za vyzdvihnutie, ktorého výška závisí od veľkosti a hmotnosti položky.
 4. Ak predávajúci dostane tovar, ktorý vykazuje známky nedostatočnej starostlivosti, predávajúci zníži zákazníkovu refundáciu o poplatok rovnajúci sa zníženiu hodnoty tovaru.
 5. Niektoré položky majú nárok na garanciu vrátenia peňazí, iba ak sú vrátené predajcovi nepoužité a zapečatené v pôvodnom obale, v prípade softvéru tiež neregistrované. Tieto položky zahŕňajú:
  • Softvér
  • CD a DVD
  • Slúchadlá do uší a monitory do uší
  • Chrániče sluchu a štuple
  • Náustky, plátky atď. pre plechové a drevené dychové nástroje
  • Výrobky na starostlivosť o ústa a pery
 6. Za všetky vrátené plechové a drevené dychové nástroje, ktoré boli použité a majú teda porušenú hygienickú pečať sa platí poplatok za sanitáciu vo výške aktuálneho ekvivaletnu sumy 5 GBP.
 7. Ak Zákazník vracia inteligentné alebo spárované zariadenie, odporúčame mu skontrolovať, či bolo zariadenie správne odpojené od jeho domácej či pracovnej siete a vymazať či odpárovať z neho svoje osobné účty, ako je Google, Spotify alebo Amazon Alexa. Ak má zariadenie funkciu dátového úložiska, všetky osobné údaje je nutné z neho pred vrátením Predajcovi vymazať. Predajca síce usiluje o resetovanie všetkých vrátených zariadení do továrenského módu, nemôže sa však zato zaručiť a neprijíma zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou.

POŠKODENÝ TOVAR V ŠTANDARDNEJ ZÁRUKE:

 1. Na všetky výrobky sa vzťahuje až 5-ročná záruka, pokiaľ nie je uvedené inak.
 2. Ak sa vady vyskytnú v dôsledku výrobnej chyby do 180 dní od zakúpenia, predajca zabezpečí odvoz a opravu výrobku výlučne na svoje náklady.
 3. Pokiaľ nie je možné produkt opraviť do 60 dní, vydá predajca zákazníkovi náhradný produkt, ktorý nebude starší a nebude horší ako pôvodný produkt vrátený zákazníkom.
 4. Ak sa na položke prejaví vada počas záručnej doby, ale už po 180 dňoch od dátumu dodania, platia rovnaké podmienky ako vyššie, ale od zákazníka sa očakáva, že zaplatí za všetky primerané kroky na preukázanie výrobnej chyby a náklady na vrátenie produktu predávajúcemu.
 5. Výrobky nemôžu byť vrátené predajcovi výmenou za refundáciu neskôr ako 30 dní od dodania, s výnimkou situácií, pokiaľ predajca nie je schopný splniť svoje záručné povinnosti.
 6. Táto záruka vylučuje položky, ktoré sa pokazili v dôsledku nesprávneho použitia, náhodného poškodenia alebo z iného dôvodu ako výrobná chyba.
 7. Ak sa pri vrátení tovaru dodávateľovi zistí, že je bez vady, a je už mimo 30-dňovej garancie vrátenia peňazí, predajca vráti tovar zákazníkovi za malý poplatok.
 8. Predávajúci odporúča, aby zákazník poistil svoj tovar.

ZODPOVEDNOSŤ

 1. Predajca za žiadnych okolností nezodpovedá za stratu obchodných príležitostí alebo zisku.
 2. Hoci predajca vynakladá všetko úsilie, aby zabezpečil, že dodané produkty v každom ohľade zodpovedajú špecifikácii alebo opisu poskytnutému zákazníkovi, predajca nie je zodpovedný za menšie zmeny v špecifikácii a žiadna takáto menšia zmena nebude predmetom žiadnych nárokov uplatniteľných voči predajcovi.
 3. Predajca sa postará, pokiaľ je to v jeho právomoci, o primeranú bezpečnostnú ochranu údajov o objednávke a platbe zákazníka, ale pokiaľ nedôjde k nedbanlivosti zo strany predajcu, nemôže byť braný na zodpovednosť za stratu, ktorú môže utrpieť zákazník v prípade, ak tretia strana získa neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré zákazník poskytne pri prístupe alebo objednávaní z webových stránok predajcu.

PODMIENKY ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY:

POŠKODENÝ TOVAR V ZÁRUKE:
Tieto podmienky upravujú štandardné obchodné podmienky a pravidlá pre špecifický produkt v prípade, že si Zákazník zakúpil službu predĺženej záruky k danej položke, a nahrádzajú tak príslušné klauzuly štandardných obchodných podmienok. Ak v týchto podmienkach nie je stanovené výslovne inak, v platnosti ostávajú štandardné klauzuly.

 1. Ak sa výrobok stane vadným z dôvodu výrobnej chyby v dvojročnej lehote od dodania, predajca zabezpečí bezplatné vrátenie výrobku.
 2. Po dvoch rokoch je zákazník zodpovedný za náklady na vrátenie produktu predajcovi a náklady na vrátenie produktu späť zákazníkovi.
 3. Dodávateľ uhradí primerané náklady na vrátenie tovaru, ak je zákazník schopný poskytnúť nezávislý dôkaz o tom, že chyba je pripísateľná predajcovi alebo výrobcovi.

SPÄŤVZATIE ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVOK:

 1. S výhradou výnimiek zo záruky, ktoré sú podrobne uvedené v tomto dokumente, môžu byť výrobky vrátené za plnú refundáciu do uvedeného počtu dní od dodania.
 2. Namiesto štandardnej 30-dňovej garancie vrátenia peňazí od predajcu je k dispozícii predĺžená garancia až do 180 dní (presný počet dní je uvedený na každej produktovej podstránke). Toto podlieha nasledujúcim pravidlám:

  Pre žiadosti o vrátenie do 30 dní od doručenia:
  • Zákazník musí zaslať výrobky späť predajcovi, alebo alternatívne predajca môže zaistiť vyzdvihnutie tovaru za poplatok, ktorý závisí od veľkosti a hmotnosti zásielky.
  • Všetky štandardné poplatky za doručenie, ktoré sa vzťahujú na objednávku zákazníka, budú vrátené.
  • Náklady na rozšírenú záruku sa taktiež vrátia.

  Pre žiadosti o vrátenie podané po 30 dňoch od doručenia:
  • Ak je garancia vrátenia peňazí využitá po 30 dňoch od dodania, ale do 180 dní od dodania tovaru, musí zákazník odoslať výrobky späť predajcovi, alebo môže predajca zariadiť ich vyzdvihnutie za poplatok v závislosti od veľkosti a hmotnosti zásielky.
  • Pôvodné poplatky za doručenie objednávky sa už nevracajú.
  • Poplatok za predĺženú záruku, ktorý zákazník pôvodne zaplatil, sa už taktiež nevracia.
 3. Za všetky vrátené plechové a drevené dychové nástroje sa účtuje poplatok za sanitáciu vo výške ekvivalentu 5 britských libier.
 4. Rozšírená garancia vrátenia peňazí nezahŕňa tovar poškodený pri preprave, ktorý je nahlásený až po 14 dňoch od dodania (pozri nižšie).
 5. Keď predajca dostane vrátený tovar, skontroluje, či je v stave "ako nový", a či všetky manuály, príslušenstvo, bezplatné doplnky a akékoľvek ďalšie komponenty sú taktiež súčasťou vrátenia a či sa zákazník o tovar primerane staral.
 6. Zákazník musí adekvátne dbať na to, aby bol tovar primerane zabalený pre bezpečnú prepravu späť k predávajúcemu.
 7. Ak predávajúci dostane tovar, ktorý nemal primeranú starostlivosť, predávajúci naúčtuje zákazníkovi poplatok rovnajúci sa zníženiu hodnoty tovaru, alebo 10% z kúpnej ceny, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
 8. Tieto náklady budú odpočítané z akejkoľvek refundácie, ktorá je splatná zákazníkovi.

TOVAR POŠKODENÝ PRI PREPRAVE
 1. Akýkoľvek tovar prijatý zákazníkom, ktorý utrpel poškodenie pri preprave, musí byť nahlásený predajcovi čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Dodávateľ prevezme poškodený tovar od zákazníka a dodá mu náhradný tovar čo najrýchlejšie, a to na svoje vlastné náklady.
 3. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za tovar poškodený pri preprave, ak zákazník nahlási škodu viac ako 14 dní po prevzatí tovaru, preto predajca odporúča zákazníkovi skontrolovať jeho tovar na možné poškodenia spôsobené pri preprave hneď, ako ho dostane.
 4. Predávajúci preberá zodpovednosť za stav tovaru až do doby, keď bude dodaný zákazníkovi, takže akékoľvek poškodenie alebo rozbitie, ktoré vzniklo na ceste, je na zodpovednosti predajcu, avšak ak sa niečo stane po tom, čo bol tovar dodaný zákazníkovi, na ním určené bezpečné miesto alebo do rúk ním povereného suseda, je za škodu zodpovedný zákazník a predávajúci nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za tieto škody.
 5. Ak sa vrátený tovar počas prepravy od Zákazníka k Dodávateľovi poškodí aj napriek jeho vhodnému a zabezpečenému baleniu, zodpovednosť preberá predajca, len ak jeho vyzdvihnutie a dodávka boli zabezpečené predajcom.
 6. Ak sa zákazník dohodol na zaslaní veci späť predajcovi na svoje vlastné náklady, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť a zákazník sa musí so žiadosťou o náhradu škôd či refundáciu obrátiť na svoju kuriérsku spoločnosť alebo si uplatniť ním zvolené poistenie dopravy.

NÁKLADY NA VYZDVIHNUTIE A DORUČENIE:

 1. Ak sa na tovare prejaví vada počas prvých 180 dní od doručenia zákazníkovi, predávajúci vyzdvihne tovar z adresy, ktorú zákazník špecifikuje a neskôr ho tiež vráti zákazníkovi na svoje náklady.
 2. Po 180 dňoch od doručenia si bude predajca účtovať malý poplatok, ktorý prispeje k jeho priamym nákladom na vyzdvihnutie a vrátenie tovaru späť zákazníkovi.
Odľahlé oblasti
 1. Pre zákazníkov v niektorých odľahlých alebo vzdialených oblastiach môže byť cena rozšírenej záruky o niečo vyššia, vzhľadom na potenciálne vyššie náklady na vyzdvihnutie a prepravu.
 2. Túto cenu bude môcť zákazník vidieť, keď pri platbe zadá svoje údaje o adrese.

HOTOVOSTNÉ PODMIENKY:

Ak ste záruku nevyužili po uplynutí záručnej doby, jednoducho nám pošlite kópiu tohto certifikátu a originálnu nákupnú faktúru do jedného mesiaca od dátumu uplynutia platnosti záruky a my vám zašleme šek na 50% z pôvodných nákladov na záruku.

PRENOS ZÁRUKY:

Gear4music musí byť informovaný e-mailom o osobných údajoch nového majiteľa, a to vrátane mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla do 30 dní od predaja produktu ďalšej osoby. Ak tak neurobíte, stratí záruka platnosť a nový vlastník si nemôže uplatniť žiadne z nej vyplývajúce nároky. Spätné vrátenie časti nákladov na záruku po uplynutí jej platnosti je v prípade prenosu záruky na ďalšiu osobu taktiež neplatné.

ZAPOŽIČANÉ VYBAVENIE:

Ak sa produkty, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, nepodarí opraviť do 30 dní od prijatia tovaru v Gear4music, môže zákazník požiadať o bezplatnú zápožičku náhrady. Zapožičaný produkt nie je priamou náhradou a nemusí mať preto rovnakú cenu alebo vlastnosti ako pôvodný produkt, má však dostatočne podobnú funkčnosť. (napr. ak dôjde k pokazeniu vášho digitálneho klavíra, môžeme vám požičať akýkoľvek iný typ digitálneho klavíra, kým sa neopraví váš produkt, alebo kým sa nedohodneme na náhradnom modeli či vrátení peňazí, ako je to podrobne uvedené v týchto pravidlách). Zapožičané položky zostávajú stále majetkom Gear4music, ale musia byť poistené proti krádeži a poškodeniu zákazníkom.

VÝMENA PRODUKTOV:

V prípade, že sa položka nedá opraviť do 60 dní, dodá sa ekvivalentná náhradná položka s podobnou funkčnosťou. Náhradné položky nemusia byť nevyhnutne nové, ale budú plne funkčné a nebudú staršie ako položka, ktorú nahrádzajú. Náhradné výrobky nebudú drahšie ako výrobky, ktoré nahrádzajú. Vhodnosť náhradných výrobkov sa musí prediskutovať so zákazníkom, ale konečné rozhodnutie o ich vhodnosti prijme spoločnosť Gear4music.

Akákoľvek oprava alebo výmena chybného produktu neobnoví ani nepredĺži túto záruku po pôvodnom dátume skončenia platnosti záruky.

PEŇAŽNÁ ZĽAVA:

Ak v prípade úspešnej reklamácie v čase trvania záručnej doby nie je možné dodať zákazníkovi vhodný náhradný produkt, ako je uvedené vyššie, alebo ak navrhovaný náhradný produkt má výrazne odlišnú špecifikáciu ako pôvodný produkt, a preto nie je pre zákazníka prijateľný, potom bude zákazníkovi ponúknuté vrátenie peňazí po uplatnení odpisov na základe nasledujúceho percentuálneho zrazenia z pôvodnej kúpnej ceny:

1. rok: 100%, 2. rok: 70%, 3. rok: 45%, 4. rok: 30%, 5. rok: 20%, 6. rok: 15%.

Cena predĺženej záruky sa nevracia.

Položky, ktoré boli vymenené alebo za ktoré bola vyplatená peňažná zľava, sa stanú majetkom spoločnosti Gear4music.

ZRUŠENIE PLATNOSTI ZÁRUČNEJ POLITIKY:

Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek zrušené, pričom zákazníkom bude poskytnutá pomerná zľava podľa času, ktorý ešte zostáva do uplynutia platnosti záruky. Platnosť záručnej politiky ale nemôže byť zrušená v prípadoch, ak už bol nárok na ňu uplatnený.

VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY:

Táto záruka je určená na krytie chyby a strane výrobcu. Ak položka zlyhá z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nebol spôsobený chybou výrobcu, vrátane niektorého z nasledujúcich dôvodov, táto záruka nie je platná:

 • Zneužitie alebo nesprávne zaobchádzanie
 • Výrobok sa používa na niečo, na čo nebol navrhnutý (nesprávne použitie)
 • Opotrebovanie nad rámec projektovaných zámerov produktu
 • Nepriaznivé podmienky prostredia
 • Produkt bol pozmenený alebo upravený
 • Porucha bola spôsobená použitím príslušenstva alebo doplnkových častí, ktoré nie sú špeciálne certifikované na použitie výrobcom produktu
 • Bol použitý nevhodný napájací zdroj alebo batéria
 • Nedostatočná starostlivosť a údržba

ODĽAHLÉ OBLASTI:

Pre zákazníkov v niektorých odľahlých oblastiach Spojeného kráľovstva (napr. Ostrov Man) môže byť cena predĺženej záruky mierne vyššia, vzhľadom na potenciálne vyššie náklady na vyzdvihnutie a prepravu. Túto cenu uvidíte, keď pri pokladni zadáte údaje o svojej adrese.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podľa najnovších právnych predpisov sme povinní upozorniť, že pri nákupe tovaru nemusíte kupovať rozšírenú záruku. Máte právo svoje nákupy zvážiť a porovnať a my by sme vás k tomu mali aktívne nabádať. Máte plné právo porovnať naše ceny a podmienky s ostatnými výrobcami a budeme radi, ak tak urobíte. Táto rozšírená záruka je ponúkaná ako doplnková služba našim zákazníkom a myslíme si, že skutočne stojí za to!

Táto záruka je v exkluzívna ponuka našej spoločnosti a je finančne zaistená spoločnosťou Gear4music Limited. Služba finančnej náhrady sa na túto záruku nevzťahuje. Táto záruka nie je to isté ako poistenie a odporúčame, aby ste si svoj tovar poistili proti krádeži a poškodeniu.

Pri nákupe tovaru ste chránený Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Pokiaľ výrobok v okamihu predaja nemal odpovedajúcu kvalitu alebo nevyhovoval účelu, pre ktorý bol vyrobený, máte možnosť reklamácie a získať náhradu alebo finančnú kompenzáciu počas 6 rokov (5 v Škótsku). V priebehu prvých 6 mesiacov musí predajca preukázať, že výrobok má všetky potrebné osvedčenia. Po uplynutí 6 mesiacov je preukazovanie toho, že bol výrobok vadný v okamihu nákupu na zákazníkovi a to i prostredníctvom nevyhnutných právnych krokov. Ďalšie informácie o právach spotrebiteľa získate na miestnych pobočkách Združenia na ochranu spotrebiteľa. Návod na riešenie takýchto situácií podľa smernice z roku 2008 nájdete tu.

Napriek tomu, že vás zákon na ochranu spotrebiteľa chráni v prípade, že je váš výrobok vadný už v okamihu predaja, nie je tak komplexný a nerieši všetko tak, ako naša rozšírená záruka, ktorá vám zaistí pokojné a bezproblémové používanie vami zakúpeného výrobku aj po uplynutí štandardnej záručnej doby.