ZMLUVNÉ PODMIENKY GEAR4MUSIC

Aktualizované 21. júna 2022

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIE

Naše úplné zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie si môžete pozrieť tu .

SŤAŽNOSTI ZÁKAZNÍKOV

V prípade, že zákazník potrebuje podať sťažnosť, mal by najprv zavolať alebo poslať e-mail na info@gear4music.com alebo použiť na internete formulár na našej stránke kontaktujte nás. V mnohých prípadoch sťažnosť najlepšie vyrieši osoba zodpovedná za daný problém. Ak sťažnosť dostane táto osoba, môže ju rýchlo vyriešiť a urobí tak, ak to bude možné a vhodné.

Bez ohľadu na to, či bola sťažnosť vyriešená alebo nie, informácie o sťažnosti budú odovzdané manažérovi zákazníckeho servisu do jedného týždňa. Po prijatí reklamácie ju manažér zákazníckeho servisu zaznamená do reklamačného protokolu. V prípade, že to ešte nebolo vyriešené, poveria príslušnú osobu, aby vyšetrila a prijala príslušné opatrenia. Ak sa sťažnosť týka konkrétnej osoby, mala by byť informovaná a mala by sa jej poskytnúť primeraná príležitosť na odpoveď. Reklamáciu by mala osoba vybavujúca reklamáciu uznať do 3 pracovných dní.

V potvrdení by malo byť uvedené, kto sa sťažnosťou zaoberá a kedy môže sťažovateľ očakávať odpoveď. V ideálnom prípade by sťažovatelia mali dostať definitívnu odpoveď do 2 týždňov. Ak to nie je možné, napríklad preto, že vyšetrovanie nebolo úplne ukončené, mala by sa zaslať správa o pokroku s uvedením, kedy bude poskytnutá úplná odpoveď. Bez ohľadu na to, či je sťažnosť oprávnená alebo nie, odpoveď sťažovateľovi by mala opísať opatrenia prijaté na prešetrenie sťažnosti, závery z vyšetrovania a akékoľvek opatrenia prijaté v dôsledku sťažnosti. Ak sa sťažovateľ domnieva, že problém nebol uspokojivo vyriešený v prvej fáze, môže požiadať o preskúmanie sťažnosti na úrovni rady. V tejto fáze bude sťažnosť postúpená predstavenstvu. Žiadosť o preskúmanie na úrovni rady by mala byť potvrdená do týždňa od jej prijatia. V potvrdení by malo byť uvedené, kto sa bude prípadom zaoberať a kedy môže sťažovateľ očakávať odpoveď.

Európska komisia vytvorila platformu na riešenie spotrebiteľských sporov na internete (ODR), ktorá umožňuje spotrebiteľom, ktorí majú sťažnosť na produkt alebo službu zakúpenú na internete, podať sťažnosť prostredníctvom na internete formulára sťažnosti. Podrobnosti o tejto platforme nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PODMIENKY

Žiadne vyhlásenie ani podmienka predaja obsiahnuté v týchto podmienkach neovplyvňuje ani neobmedzuje vaše zákonné práva, ako sú definované v smernici EÚ o právach spotrebiteľov, zákone o právach spotrebiteľov z roku 2015 alebo nariadeniach o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013.

Všetky objednávky na tovar prijaté spoločnosťou Gear4music Limited (predajca) sú akceptované za nasledujúcich podmienok, ktoré tvoria súčasť kúpnej zmluvy a riadia sa ňou. Prevzatie tovaru zákazníkom sa považuje za súhlas s týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ zákazník písomne neoznámi predávajúcemu do 15 dní od prijatia tohto listu alebo doručenia tovaru. Akákoľvek podmienka, ktorú chce zákazník uložiť buď v dokumente alebo inak, ktorá je v rozpore s týmito podmienkami alebo k nim pridáva, nie je akceptovaná. Žiadny zástupca ani zástupca predajcu nemá oprávnenie meniť tieto podmienky.

Obsah tejto zmluvy uchovávame a podrobnosti o vašej objednávke, ako aj naše všeobecné podmienky vám zašleme e-mailom. Podmienky nájdete kedykoľvek tu. Podrobnosti o vašich nedávnych objednávkach nájdete vo svojom prihlásení zákazníka.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V prípade objednávok vytvorených pomocou kreditnej alebo debetnej karty bude platobná karta zúčtovaná po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať platbu kreditnou alebo debetnou kartou. Šeky musia byť preúčtované pred dodaním tovaru, čo trvá 7-10 dní, preto sa odporúča priamy bankový prevod v prípade, že platba kartou nie je možná alebo nie je akceptovaná. Predajca akceptuje iba nákupné objednávky s 30-dňovými úverovými podmienkami od uznávaných vzdelávacích inštitúcií a vládnych ministerstiev. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho a predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať tovar, kým nebudú uhradené finančné prostriedky.

ODOSIELANIE OBJEDNÁVOK

Predávajúci nie je viazaný kúpnou zmluvou až do prevzatia tovaru zákazníkom. Ako je uvedené na stránke produktu, dátumy dodania sú uvedené len ako odhad - predajca vynaloží maximálne úsilie, aby dodržal dátum uvedený na dodanie. Veľa produktov má predajca na sklade, ale v niektorých prípadoch je uvedený dátum odhadom času, ktorý bude trvať objednanie položky od výrobcu a jej doručenie zákazníkovi. Predajca si vyhradzuje právo na čiastočné odoslanie objednávok, ale nebude účtovať viac, ako je celková inzerovaná cena za doručenie za úplné doručenie objednávky.

TOVAR POŠKODENÝ PRI PREPRAVE

 1. Akýkoľvek tovar prijatý zákazníkom, ktorý utrpel pri preprave poškodenie, musí byť čo najskôr nahlásený predávajúcemu, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Predávajúci vyzdvihne poškodený tovar od zákazníka a na vlastné náklady čo najrýchlejšie dodá náhradný tovar.
 3. Predávajúci preberá zodpovednosť za stav tovaru až do jeho doručenia zákazníkovi, takže prípadné poškodenie alebo rozbitie na ceste je v zodpovednosti predávajúceho, ak sa však niečo stane po jeho doručení zákazníkovi, zákazníkovi vyhradené bezpečné miesto, resp. Zákazníkom určený sused je zodpovednosťou Zákazníka a Predávajúci nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody.
 4. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru pri preprave, ak zákazník nahlási poškodenie po viac ako 14 dňoch od prevzatia tovaru.
 5. Predajca uhradí primerané náklady na vrátenie, ak bude zákazník schopný poskytnúť nezávislý dôkaz, že škodu možno pripísať predajcovi alebo ním poverenému kuriérovi.
 6. Ak sa napriek vhodnému a zabezpečenému zabaleniu vrátený tovar Zákazníka počas prepravy od Zákazníka k Predávajúcemu poškodí, Predávajúci preberá zodpovednosť, ak vyzdvihnutie a doručenie zabezpečil a uľahčil Predávajúci.
 7. Ak sa zákazník dohodol na odoslaní položky späť predajcovi na náklady zákazníka, predajca nenesie žiadnu zodpovednosť a zákazník bude musieť kontaktovať svoju kuriérsku spoločnosť so žiadosťou o akúkoľvek náhradu za stratu vrátenia peňazí alebo sa spoľahnúť na zvolené poistenie dopravy.

DORUČENIE NESPRÁVNEHO POLOŽKU

 1. Akýkoľvek tovar prijatý Zákazníkom, ktorý Zákazník považuje za nesprávne dodaný tovar, je potrebné čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru, nahlásiť predávajúcemu.
 2. Predávajúci odoberie od zákazníka nesprávny tovar a na vlastné náklady čo najrýchlejšie dodá náhradný tovar.
 3. Zákazník je zodpovedný za vrátenie nesprávnej položky alebo akejkoľvek položky, ktorá bola náhodne doručená zákazníkovi predávajúcim bez objednávky alebo platby.
 4. Ak ho zákazník nevráti, predávajúci mu naúčtuje plnú cenu tovaru.

STIAHNUTIE ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Zákazník má právo zrušiť objednávku tovaru zakúpeného na webovej stránke Predajcu alebo zadanej telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 30 dní od doručenia. V prípade akéhokoľvek zrušenia objednávky v rámci zákonných práv zákazníka alebo v rámci záruky vrátenia peňazí predávajúceho je zákazník zodpovedný za vrátenie tovaru predávajúcemu na vlastné náklady.
 2. Objednávku je možné stornovať listom, emailom alebo telefonicky.
 3. Tovar je potrebné vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa, keď zákazník oznámil zrušenie predávajúcemu.
 4. Existujú určité obmedzenia na produkty, ktoré je možné po doručení zrušiť, avšak takto:
  • Softvér, CD a DVD, ktoré sa používajú, nie sú zapečatené a/alebo registrované u výrobcu na meno zákazníka;
  • Položky, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s nosom, ušami alebo ústami, ako sú monitory do uší alebo drevené dychové jazýčky, ktoré sa bežne predávajú zapečatené v obchode a nemožno ich testovať z hygienických dôvodov;
  • Položky, ktoré boli po dodaní neoddeliteľne zmiešané/inštalované s inými položkami alebo boli akýmkoľvek spôsobom upravené.
 5. Zákazníkovi sa odporúča tovar starostlivo rozbaliť, všetky obaly bezpečne uschovať, tovar skontrolovať a v prípade, že tovar nechce, vrátiť ho späť do krabice pre bezpečné vrátenie.
 6. Predávajúci môže zrušiť akúkoľvek objednávku zadanú zákazníkom až do prijatia tovaru zákazníkom, ak predávajúci už nie je schopný dodať položku, došlo k významnej zmene ceny položky alebo ak má predávajúci podozrenie, že transakcia je podvodná. . Ak je objednávka zrušená predávajúcim, všetky peniaze zaplatené zákazníkom budú vrátené v plnej výške do 10 dní.

VRÁTKY ZÁKAZNÍKOV:

Predĺžili sme dobu záruky vrátenia peňazí do januára 2022. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach produktov.

 1. Produkty môžu byť vrátené do 30 dní od doručenia s plnou refundáciou.
 2. Ak Zákazník informuje Predávajúceho do 30 dní od doručenia Zákazníkovi, Predávajúci vráti štandardné poplatky za doručenie.
 3. Ak zákazník zruší objednávku v súlade so svojimi zákonnými právami alebo chce vrátiť položku v rámci záruky vrátenia peňazí predávajúceho, zákazník je zodpovedný za vrátenie tovaru predajcovi. Požiadavky na vrátenie kuriérom v prípade zrušených objednávok budú spoplatnené, ktorých výška závisí od veľkosti a hmotnosti položky.
 4. Ak predávajúci dostane tovar, o ktorý sa nevenovala primeraná starostlivosť, zníži zákazníkovi vrátenú sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
 5. Na niektoré položky sa vzťahuje záruka vrátenia peňazí len vtedy, ak sú vrátené Predajcovi nepoužité a zapečatené v originálnom balení a v prípade softvéru neregistrované. Tieto položky zahŕňajú:
  • softvér
  • CD a DVD
  • Slúchadlá do uší a monitory do uší
  • Zátkové chrániče sluchu a chrániče sluchu
  • Nátrubky, jazýčky atď... pre drevené dychové a dychové nástroje
  • Prípravky na starostlivosť o ústa a pery
 6. Všetky vrátené drevené dychové a dychové nástroje podliehajú dezinfekčnému poplatku 5 £, ak nie sú vrátené nepoužité a s neporušenou hygienickou pečaťou.
 7. Ak zákazník vracia inteligentné alebo pripojené zariadenie, odporúča sa, aby zabezpečil, že zariadenie odpojí od svojej domácej alebo firemnej siete a odstráni alebo „odpojí" svoje osobné účty, napr. Google, Spotify alebo Amazon Alexa. Ak má zariadenie funkciu ukladania údajov, všetky súkromné údaje musia byť pred vrátením položky predajcovi vymazané. Predajca sa bude snažiť obnoviť továrenské nastavenia všetkých takýchto zariadení, ale nezaručuje to ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym použitím treťou stranou.

CHYBNÝ TOVAR V RÁMCI ŠTANDARDNEJ ZÁRUKY:

 1. Na všetky produkty sa vzťahuje záruka minimálne 3 roky, pokiaľ nie je uvedené inak.
 2. Ak sa tovar pokazí v dôsledku výrobnej chyby do 180 dní od zakúpenia, predajca zabezpečí vyzdvihnutie a opravu produktu.
 3. Ak nie je možné produkt opraviť do 60 dní, bude vydaný náhradný produkt, ktorý nebude starší a nebude v horšom stave ako pôvodný produkt vrátený zákazníkom.
 4. Ak sa položka stane chybnou v záručnej dobe, ale po 180 dňoch od dátumu dodania, platia rovnaké podmienky ako vyššie, ale od zákazníka sa bude očakávať, že zaplatí za všetky primerané kroky na preukázanie výrobnej chyby a za náklady na vrátenie. produktu Predajcovi.
 5. Produkty nemožno vrátiť predajcovi za účelom vrátenia peňazí neskôr ako 30 dní od doručenia, pokiaľ predajca nie je schopný splniť svoje záručné povinnosti.
 6. Táto záruka sa nevzťahuje na položky, ktoré sa pokazili v dôsledku nesprávneho použitia, náhodného poškodenia alebo akéhokoľvek iného reason ako výrobná chyba.
 7. Ak sa pri vrátení Predávajúcemu zistí, že položka je bez chyby a je mimo 30-dňovej záruky vrátenia peňazí, Predávajúci vráti položku Zákazníkovi za malý poplatok.
 8. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť si tovar.

ZODPOVEDNOSŤ:

 1. Predávajúci za žiadnych okolností nezodpovedá za stratu podnikania alebo príjmu.
 2. Aj keď predávajúci vynakladá maximálne úsilie na to, aby dodaný tovar v každom ohľade zodpovedal poskytnutej špecifikácii alebo popisu, predávajúci nezodpovedá za menšie odchýlky v špecifikácii a žiadna takáto malá odchýlka nebude predmetom žiadnej nárok voči Predajcovi.
 3. Predávajúci vynaloží všetku primeranú starostlivosť, pokiaľ je to v jeho silách, aby uchoval podrobnosti o objednávke a platbe zákazníka v bezpečí, ale v prípade, že nedošlo k nedbanlivosti zo strany predávajúceho, nemôže byť predávajúci braný na zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorú môže Zákazník utrpieť, ak tretia strana získa neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré Zákazník poskytne pri prístupe alebo objednávke z Webových stránok Predajcu.

PODMIENKY PREDĹŽENEJ ZÁRUKY:

Tieto obchodné podmienky upravia štandardné obchodné podmienky pre konkrétny tovar v prípade, že si zákazník s týmto tovarom zakúpil predĺženú záruku a nahradia príslušné ustanovenia štandardných obchodných podmienok. Ak v týchto podmienkach nie je uvedený iný termín, platia štandardné doložky.

VADNÝ TOVAR V ZÁRUKE:

 1. Ak sa výrobok pokazí v dôsledku výrobnej chyby v priebehu dvoch rokov, predávajúci zabezpečí bezplatné vrátenie.
 2. Po dvoch rokoch je Zákazník zodpovedný za náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a náklady na doručenie tovaru späť Zákazníkovi.
 3. Predajca uhradí primerané náklady na vrátenie, ak bude zákazník schopný poskytnúť nezávislý dôkaz, že chybu možno pripísať predajcovi alebo výrobcovi.

STIAHNUTIE ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

 1. S výhradou výnimiek zo záruky, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môžu byť produkty vrátené s úplnou refundáciou do počtu dní uvedených od doručenia.
 2. Namiesto štandardnej 30-dňovej záruky vrátenia peňazí zo strany Predajcu je k dispozícii až 180 dní (presný počet dní je uvedený na stránke produktu). Platí to pre nasledovné:

  Pre žiadosti o vrátenie do 30 dní od doručenia:
  • Zákazník musí zaslať produkty späť predávajúcemu, prípadne môže predávajúci zabezpečiť vyzdvihnutie za poplatok v závislosti od veľkosti a hmotnosti položky.
  • Všetky štandardné poplatky za doručenie, ktoré sa vzťahujú na objednávku zákazníka, budú vrátené.
  • Náklady na Predĺženú záruku budú vrátené.

  Pre žiadosti o vrátenie po 30 dňoch od doručenia:
  • Ak sa záruka vrátenia peňazí uplatní po 30 dňoch od doručenia, ale do 180 dní od doručenia, musí zákazník zaslať produkty späť predajcovi, prípadne môže predávajúci zabezpečiť vyzdvihnutie za poplatok v závislosti od veľkosti a hmotnosti. predmet.
  • Pôvodné poplatky za doručenie objednávky nebudú vrátené.
  • Poplatok za predĺženú záruku, ktorý zákazník pôvodne zaplatil, nebude vrátený.

NÁKLADY NA PREDĹŽENÚ ZÁRUKU
 1. Pre zákazníkov v niektorých odľahlých alebo odľahlých oblastiach môže byť cena predĺženej záruky mierne vyššia z dôvodu potenciálu vyšších nákladov na dopravu a opätovné doručenie.
 2. Zákazník bude môcť vidieť túto cenu, keď zadá svoju adresu pri pokladni.

PODMIENKY VRÁTENIA HOTOVOSTI:

Ak zákazník nepoužil záruku po záručnej dobe, môže do jedného mesiaca od dátumu vypršania platnosti napísať predajcovi kópiu záručného listu a originál faktúry a predajca vám zašle šek na 50 %. pôvodných záručných nákladov.

PRENOS ZÁRUKY:

 1. Ak zákazník prevedie vlastníctvo tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, musí byť predávajúci e-mailom informovaný o podrobnostiach nového vlastníka vrátane mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla do 30 dní od predaja položky.
 2. Ak tak neurobíte, záruka stráca platnosť a nový vlastník si nemôže uplatniť žiadne nároky.
 3. Cashback po záručnej dobe nie je platný, keď bola záruka prevedená.

VYBAVENIE PÔŽIČKY:

 1. Ak produkty, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, nebudú opravené do 30 dní od prijatia tovaru na Gear4music, zákazník môže požiadať o bezplatné zapožičanie položky.
 2. Požičaná položka nie je určená ako priama náhrada a nemusí mať rovnakú cenu alebo rovnaké vlastnosti ako pôvodný produkt, ale musí mať podobnú funkčnosť. (napr. ak sa vám pokazí digitálne piano, môžeme vám zapožičať akýkoľvek iný typ digitálneho piana, kým nebude váš produkt opravený, alebo kým sa nedohodneme na náhradnom modeli alebo cashback, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách).
 3. Požičané položky zostávajú vždy majetkom Gear4music, ale musia byť poistené pre prípad krádeže a poškodenia zákazníkom.

NÁHRADNÉ PRODUKTY:

 1. Ak položku nie je možné opraviť do 60 dní, bude dodaná ekvivalentná náhradná položka s podobnou funkčnosťou.
 2. Náhradné položky nemusia byť nevyhnutne nové, ale budú plne funkčné a nebudú staršie ako položka, ktorú nahrádzajú.
 3. Náhradné produkty nebudú drahšie ako produkt, ktorý nahrádzajú.
 4. Vhodnosť náhradných produktov bude prediskutovaná so zákazníkom, ale konečné rozhodnutie o ich vhodnosti urobí Gear4music .
 5. Žiadna oprava alebo výmena chybného produktu neobnoví ani nepredĺži túto záruku nad rámec pôvodného dátumu skončenia platnosti záruky.

HOTOVOSTNÁ ZĽAVA:

V rámci záručnej doby, v prípade úspešnej reklamácie nie je možné dodať vhodnú náhradnú položku, ako je uvedené vyššie, alebo navrhovaný náhradný produkt má výrazne odlišné špecifikácie od pôvodného produktu, ktoré nie sú pre zákazníka prijateľné, potom bude vrátená hotovosť budú ponúknuté po uplatnení odpisov na základe nasledujúceho percenta z pôvodnej kúpnej ceny:

1. ročník: 100 %, 2. ročník: 70 %, 3. ročník: 45 %, 4. ročník: 30 %, 5. ročník: 20 %, 6. ročník: 15 %.

Maloobchodná cena predĺženej záruky nebude vrátená.

Položky, ktoré sú vymenené alebo na ktoré bola vyplatená hotovostná zľava, sa stanú vlastníctvom Gear4music .

ZRUŠENIE ZÁSAD:

Poistku je možné kedykoľvek zrušiť a na základe zostávajúceho času poistky bude poskytnutá pomerná zľava. Poistná zmluva však nemôže byť zrušená, ak už bola podaná reklamácia.

VYLÚČENIA ZÁRUKY:

Táto záruka je navrhnutá tak, aby pokrývala chyby výrobcu. Ak položka zlyhá z akéhokoľvek reason, ktorý nie je spôsobený chybou výrobcu, vrátane niektorého z nasledujúcich dôvodov, potom táto záruka neplatí:

 • Zneužívanie alebo nesprávne zaobchádzanie
 • Produkt sa používa na niečo, na čo nebol navrhnutý (nesprávne použitie)
 • Opotrebenie nad rámec dizajnových zámerov produktu
 • Nepriaznivé podmienky prostredia
 • Produkt bol pozmenený alebo upravený
 • Porucha bola spôsobená použitím príslušenstva alebo doplnkových dielov, ktoré nie sú špeciálne certifikované výrobcom produktu
 • Bol použitý nevhodný zdroj napájania alebo batéria
 • Nedostatočná starostlivosť a údržba

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podľa súčasnej legislatívy sme povinní upozorniť na to, že pri nákupe tovaru si nemusíte kupovať predĺženú záruku. Máte právo nakupovať a my vás v tom aktívne vyzývame. Táto záruka je poskytovaná našim zákazníkom ako doplnková služba a naozaj si myslíme, že stojí za to malé množstvo peňazí, ktoré to stojí.

Táto záruka je exkluzívnou ponukou a je prevádzkovaná a finančne podporovaná Gear4music Limited. Na túto záruku sa nevzťahuje schéma kompenzácie finančných služieb a Gear4music Limited neúčtuje peniaze. Táto záruka nie je poistnou zmluvou a odporúčame Vám tovar poistiť aj proti krádeži a poškodeniu.

Pri kúpe produktu ste chránení legislatívou, akou je zákon o právach spotrebiteľov z roku 2015 (v znení neskorších predpisov). Ak výrobok pri predaji nemá uspokojivú kvalitu alebo nezodpovedá účelu, máte právo požadovať opravu alebo výmenu až po dobu 6 rokov (5 v Škótsku). Počas prvých 6 mesiacov musí predajca preukázať, že tovar, ktorý ste si kúpili, spĺňal potrebné normy. Po prvých 6 mesiacoch je na vás, aby ste dokázali, že výrobok bol pri dodaní chybný: môže to znamenať, že budete súdne konanie. Ďalšie informácie o právach spotrebiteľov môžete získať od miestnych služieb obchodných štandardov. Ďalšie usmernenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa pred nariadeniami o nekalom obchodovaní z roku 2008 nájdete tu .

Zákon o právach spotrebiteľov z roku 2015 sa na vás vzťahuje za veľmi špecifických okolností, ak by sa vaše zariadenie po kúpe pokazilo. Naša predĺžená záruka poskytuje oveľa komplexnejšie krytie. Táto záruka odstráni stres a problémy s reklamáciou nad rámec štandardnej záručnej doby výrobcu.